fbpx

Potencijal biomase u Srbiji je veliki, ali ga ne koristimo

Potencijal biomase u Srbiji je veliki, ali ga ne koristimo

Кorišćenje energije iz obnovljivih izvora je za Republiku Srbiju u javnom interesu i od posebnog značaja, a biomasa predstavlja značajan energetski potencijal navodi se u poslednjem izveštaju Državne revizorske institucije.

Taj potencijal se procenjuje na 3,448 miliona tona ekvivalenata nafte i u ukupnom potencijalu obnovljivih izvora energije učestvuje sa 61%.

DRI ističe da u vreme izrade Strategije razvoja energetike 2012. godine, od ukupno raspoloživog potencijala drvne biomase, neikorišćen potencijal je iznosio oko 33%, dok je neiskorišćen potencijal poljoprivredne biomase iznosio 98%.

Ilustracija: Ekologika – Izvor: DRI

Izveštaj navodi da Ministarstvo rudarstva i energetike nije u potpunosti uspostavilo strateški okvir za upravljanje biomasom. Takođe, nisu doneta sva podzakonska akta i nisu realizovane sve aktivnosti iz planskih dokumenata, u cilju zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku građevinarstvo i saobraćaj i jedinice lokalne samouprave – subjekti revizije nisu u dovoljnoj meri planirale aktivnosti u cilju korišćenja biomase.

Uprave Grada Bora i Opštine Bajina Bašta nisu donele planska dokumenta za razvoj JLS za period od 2021. godine. Na ime provizije na nepovučena sredstva zajma za projekte biomase, iz budžeta Republike Srbije isplaćeno je preko 163 hiljade evra, zaključno sa 2021. godinom.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je sa 142,5 miliona dinara sufinansirao projekat izgradnje skladišta za biomasu sa Opštinom Apatin, koja je uložila dodanih 3,7 miliona dinara, a projekat nije završen i skladište nije privedeno nameni. S tim u vezi, efikasnija koordinacija između nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, u realizaciji projekata povećanja korišćenja biomase, dovela bi do racionalnijeg trošenja budžetskih sredstava.

Preporuke

Državna revizorska institucija je, između ostalih, dala sledeće preporuke :

Ministarstvu rudarstva i energetike: Da donese i pripremi sva podzakonska akta u vezi sa korišćenjem obnovljiih izvora energije;

Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj: Da u sufinansirajućim projektima sa JLS za projekte skladištenja i korišćenja biomase ugovorom o dodeli sredstava obaveže korisnika da privede objekat nameni u definisanom roku;

Gradu Boru: Da donese Plan razvoja grada Bora, u cilju planiranja mera za zamenu fosilnih goriva biomasom;

Gradu Pirotu: Da nastavi sa realizacijom aktivnosti uvođenja biomase za proizvodnju toplotne energije;

Opštini Bajina Bašta: Da preduzme aktivnosti za nastavak obustavljenog projekta sa Ministarstvom za upravljanje javnim ulaganjima, u cilju prelaska sa fosilnih goriva na biomasu;

Opštini Ruma: Da realizuje aktivnost izrade studije potencijala obnovljivih izvora energije na teritoriji Opštine kojom bi bili jasno identifikovani svi potencijali obnovljivih izvora za dobijanje energije

Šta je biomasa

Biomasa je biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske materije), šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Кorišćenje drvne biomase u energetske svrhe ima mnogobrojne prednosti, a neke od njih su: – ekološki prihvatljivo gorivo koje može dati doprinos u naporima da se smanji emisija CO2, – obnovljiv izvor energije uz primenu mera održivog gazdovanja šumama, – smanjenje zavisnosti od energenata koji se uvoze i – obezbeđenje ekonomskog razvoja u seoskim područjima.

Korišćenje biomase u energetske svrhe pruža mogućnost u pravcu redukcije emisije CO2, sa jedne strane, i skladištenje ugljenika u šumama i šumskim zasadima, sa druge strane. Više čiste, zelene energije znači smanjenje emisija sumpor-dioksida i ugljen-dioksida, odnosno čistiji vazduh i zdravu životnu sredinu, zdravu zemlju.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap