fbpx

EPS najveći industrijski zagađivač voda u Srbiji

EPS najveći industrijski zagađivač voda u Srbiji
Foto: EPS

Najveći zagađivači voda u Republici Srbiji su industrijske i komunalne otpadne vode koje se ispuštaju direktno u vodotoke, bez prethodnog tretmana, pri čemu industrijske otpadne vode mogu biti naročito opasne zbog toksičnih materija koje potencijalno sadrže objavila je Državna revizorska institucija.

DRI u poslednjem revizorskom izveštaju, koji je predstavljen danas, ističe da u je ubedljivo najveći industrijski zagađivač vodotokoava JP Elektroprovreda Srbije.

“Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije je najveći generator industrijskih otpadnih voda u Srbiji. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Srbije JP EPS godišnje ispusti preko 3,5 milijardi metara kubnih otpadnih voda, u pitanju su otpadne vode iz rada termoelektrana, što predstavlja preko 95 odsto ukupnih industrijkih otpadnih voda u Srbiji”, rekao je državni revizor Goran Čabarkapa na predstavljanju izveštaja.

Iz ove institucije upozoravaju da u Republici Srbiji nisu doneta sva planska dokumenta u oblasti upravljanja vodama, što ukazuje na to da nisu preduzete sve aktivnosti u cilju efikasnog planiranja upravljanja otpadnim vodama.

“Savet za vode nije osnovan, dok Nacionalna konferencija za vode u revidiranom periodu nije preduzimala aktivnosti radi praćenja realizacije Strategije upravljanja vodama i nije davala predloge za poboljšanje učešća javnosti u procesu planiranja, donošenja odluka i kontrole njihovog sprovođenja”, navodi se u izveštaju.

Izvor DRI

Takođe, DRI ističe da Republička direkcija za vode nije uspostavila jedinstven vodni informacioni sistem radi klasifikovanja voda, praćenja i unapređenja vodnog režima, planiranja razvoja vodnih sistema i upravljanja vodama.

“Industrijskim otpadnim vodama nije se u dovoljnoj meri upravljalo na efikasan način jer privredni subjekti nisu vršili kontinuirano ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na recipijent i u značajnoj meri nisu izgrađena postrojenja za tretman otpadnih voda pa se najviše neprečišćenih otpadnih voda ispusti u vodotoke”.

Izveštaj navodi da JP Elektroprivreda Srbije nije realizovalo projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TENT B, što za posledicu ima da se otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u reku Savu, što predstavlja rizik po životnu sredinu.

JP Elektroprivreda Srbije – Tent A nije izvršilo zamenu stare tehnologije hidrauličkog transporta „retke“ suspenzije pepela i vode, tehnologijom kojom bi se smanjilo zagađenje voda. JP Elektroprivreda Srbije – Tent A i Tent B u revidiranom periodu nije kontinuirano ispitivalo parametre kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na recipijent.

DRI navodi da su uspostavljeni nadzor i kontrola nad posrednim zagađenjem voda, dok je nad neposrednim zagađenjem voda potrebno unapređenje istih, donošenjem, izmenom i sprovođenjem propisa, kao i unapređenje nadzora nad privrednim subjektima koji ispuštaju otpadne vode u recipijent bez pribavljene vodne dozvole. Ministarstvo zaštite životne sredine je izdavalo rešenja obveznicima plaćanja naknade za posredno zagađivanje voda, dok se izdavanje rešenja za neposredno zagađivanje voda ne vrši očekivanom dinamikom, obveznici su podnosili primedbe na visinu naknade, usled čega je ministarstvo podnelo predlog za izmenu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Vodna inspekcija Republičke direkcije za vode nije u dovoljnoj meri vršila nadzor nad upravljanjem otpadnim vodama jer postoje privredni subjekti koji ispuštaju otpadne vode u recipijent bez pribavljene vodne dozvole.

PREPORUKE DRI:

Državna revizorska institucija je nakon sprovedene revizije, dala subjektima revizije sledeće preporuke:

➔ Ministarstvo zaštite životne sredine da donese podzakonski akt u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara kojim se propisuje sadržina godišnjeg izveštaja koji obveznici naknade za neposredno zagađivanje voda dostavljaju Agenciji kao i izgled obrasca i način njegovog dostavljanja.

➔ Republička direkcija za vode da preduzme aktivnosti kako bi se doneo plan upravljanja vodama kao i plan zaštite voda od zagađivanja.

➔ Agencija za zaštitu životne sredine da uspostavi i primenjuje pisane procedure radi kontrole dostavljanja i kontrole tačnosti dostavljenih podataka u NRIZ koji se odnose na posredno i neposredno zagađivanje voda.

➔ JP „Elektroprivreda Srbije“ da nastavi aktivnosti na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TENT B radi obezbeđivanja odgovarajućeg prečišćavanja otpadnih voda, u cilju dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap