fbpx

UN pokrenuo registar klimatskih planova zemalja

UN pokrenuo registar klimatskih planova zemalja
Foto: Mathias Reding, Unsplash

UNFCCC pokrenuo je dva nova javna registra koji prikazuju nacionalne klimatske akcione planove (NDC) zemalja i saopštavaju sredstva za prilagođavanje uticajima klimatskih promena (ADCOM) – dva ključna instrumenta Pariskog sporazuma.

Oba registra za NDC i ADCOM su odobrena tokom COP 26 i služe kao kanali za protok informacija ka Globalnom pregledu Pariskog sporazuma koji će se održavati svakih pet godina počevši od 2023.

Patricia Espinosa, izvršna sekretarKA UN za klimatske promene, rekla je: „Javni registar je odličan korak napred u prikazivanju klimatskih akcija Strana i pružanju ažurnih i pouzdanih informacija o njima. To na kraju pomaže u promovisanju nacionalne i globalne odgovornosti i transparentnosti prema klimatskim obavezama i akcijama.”

„Dokumenti u novim registrima odražavaju obećanja i težnje sveta da se postignu ciljevi Pariskog sporazuma. Registri poboljšavaju njihovu vidljivost, pojednostavljuju njihovo podnošenje i omogućiće svim zainteresovanim stranama da im pristupe na centralizovanim lokacijama”, dodao je Daniele Violeti, direktor za koordinaciju programa u UN za klimatske promene.

O NDC registru

Pokretanje novog javnog registra NDC-a predstavlja ključni korak ka implementaciji programa rada dogovorenog tokom COP 24 u Katovicama, Poljska.

Ovaj javni registar je zvanični kanal za formalnu komunikaciju o NDC-ima prema Pariskom sporazumu, delujući kao potpuno transparentno skladište NDC-a gde svako može da pregleda i traži informacije o tome šta zemlje rade u borbi protiv klimatskih promena.

NDC prikazuju klimatske ciljeve, politike, akcije i napredak zemalja u smanjenju emisija i prilagođavanju klimatskim promenama u mnogim sektorima, na primer, dekarbonizacijom snabdevanja energijom kroz prelazak na obnovljivu energiju, poboljšanja energetske efikasnosti, bolje upravljanje zemljištem, urbano planiranje i transport.

Od svake strane Pariskog sporazuma se traži da podnese NDC naglašavajući šta namerava da učini da doprinese međunarodnim naporima da se globalni porast temperature od predindustrijskih vremena održi znatno ispod dva stepena Celzijusa, sa preferencijama da se ograniči na 1,5 stepeni .

Prema Pariskom sporazumu, zemlje moraju da ažuriraju svoje NDC svakih pet godina, pri čemu svaki novi krug ažuriranja NDC pokazuje povećanu ambiciju. Mobilizacija neophodnih finansijskih sredstava za klimu iz privatnog i javnog sektora i druge multilateralne saradnje je preduslov za obezbeđivanje ambicioznijih NDC tokom vremena.

Uzimajući u obzir veliki jaz između smanjenja emisija potrebnih za ograničavanje globalnog zagrevanja na 1,5 stepeni i klimatskih akcija koje trenutno predlažu zemlje, Klimatski pakt iz Glazgova je u novembru 2021. pozvao sve zemlje da preispitaju i ojačaju svoje nacionalne klimatske ciljeve do kraja 2022. .

Do danas, svih 193 Strane Pariskog sporazuma su saopštile najmanje prvi NDC; 167 Strana je podnelo novi ili ažurirani NDC od 16. juna 2022.

O ADCOM registru

Drugi dalji ključni javni registar dogovoren na COP 26 – Registar komunikacija o adaptaciji (ADCOM) – saopštava načine prilagođavanja na uticaje klimatskih promena.

Svrha ADCOM-a je povećanje vidljivosti i profila prilagođavanja klimatskim promenama. Takođe ima za cilj jačanje akcije prilagođavanja i podršku zemljama u razvoju, pružanje doprinosa Globalnom pregledu Pariskog sporazuma i poboljšanje razumevanja potreba i aktivnosti prilagođavanja.

ADCOM-ovi mogu sadržati elemente kao što su informacije o uticajima, rizicima i ranjivostima, napretku prilagođavanja i postignutim rezultatima, preprekama, izazovima i prazninama u sprovođenju adaptacije, između ostalog.

ADCOM-i se mogu dostaviti zajedno sa drugim komunikacijama ili dokumentima, uključujući Nacionalni plan adaptacije (NAP), nacionalnu komunikaciju, NDC ili dvogodišnji izveštaj o transparentnosti.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap