fbpx

Usvojen Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Usvojen Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Poslanici u Narodnoj skupštini usvojili su novi Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da je Zakon u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom iz ove oblasti. Ona je dodala da očekuje se da će njegova primena doprineti efikasnijem rešavanju problema buke i boljem kvalitetu života građana.

Šta donosi novi zakon

Zakonom je preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih za izradu strateških karata buke.

Kako je navela ministarka Strateške karte buke su osnova za izradu akcionih planova. One će biti i sredstvo za obaveštavanje građana o nivou buke u životnoj sredini i njenim štetnim efektima.

“Cilj nam je da što efikasnije rešavamo problem, da sprečimo izloženost štetnim efektima buke i time obezbedimo bolje uslove živote za građane”.

Rok za donošenje akcionih planova je najkasnije godinu dana od usvajanja strateških karata buke.

Prema rečima ministarke, jedan od razloga za donošenje novog zakona jeste i rešavanje problema povišene buke iz ugostiteljskih objekata.

Zakonom se, pored ovlašćenih pravnih lica, daje i ovlašćenje komunalnim milicionarima da kontrolišu buku poreklom iz ugostiteljskih objekata i to etaloniranim uređajima za merenje buke, a u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave.

Uvedena je i obaveza prvog merenja buke. T znači da je vlasnik ili zakupac ugostiteljskog objekta dužan da obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite.

“Primenom ovog zakona, uspostavićemo funkcionalni sistem praćenja i kontrole nivoa buke, što je od velikog značaja za zdravlje i kvalitet života naših građana”, navela je Vujović.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Slušaj Ekologika podcast
Ekologika podcast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap